Wykład: prof. UwB dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, „Kiedy religie są równe?”

Wykład: prof. UwB dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, „Kiedy religie są równe?”

W piątek 10 czerwca 2022 roku publiczność zgromadzona w ostrowskiej synagodze wysłuchała kolejnego wykładu w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego, który wygłosił prof. UwB dr hab. Zbigniew Kaźmierczak. Przybyły z Białegostoku prelegent ma liczne związki z Ostrowem, w którym ukończył III LO i do którego do dziś powraca z powodów rodzinnych.

Studia filozoficzne ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat natomiast w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (na podstawie pracy poświęconej Fryderykowi Nietzschemu). Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (na podstawie rozprawy pt. Paradoks i zbawienie. Antropologia mistyczna Mistrza Eckharta i Jana od Krzyża, Białystok 2009). Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika Pracowni Filozofii Religii i Komunikacji Społecznej.

Podczas wykładu zostały omówione główne stanowiska wobec Boga i religii, tj. teizm, deizm, ateizm, agnostycyzm i indywidualne formy wiary. Prelegent obrazowo przedstawił różniące je drogi dążenia do absolutu. Na podstawie wybranych przesłanek socjologicznych, filozoficznych i teologicznych rozważał możliwe konsekwencje tych zróżnicowanych postaw, a także zastanawiał się nad możliwościami przezwyciężenia sprzeczności dzielących religie świata.

Po wysłuchaniu wykładu słuchacze zadawali pytania, a także dzielili się własnymi przemyśleniami na temat wiary, religii i źródeł moralności. W konkluzji można sformułować wniosek, że tematyka wykładu wydaje się niewyczerpana, a jego frapujące treści prowokują do stawiania szeregu nowych pytań.